نمایش ۱۹ تا ۲۱ مورد از کل ۲۱ مورد.

منیره پلنگی

دانشیار
دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه و کلام
منیره پلنگی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه و کلام

https://faculty.motahari.ac.ir/palangi/fa

سید رضا

سید رضا قائمی رزکناری

استادیار
دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه و کلام
سید رضا قائمی رزکناری
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۳۳۱۳۸۴۸۹ دانشکده علوم انسانی - گروه فلسفه و کلام

https://faculty.motahari.ac.ir/ghaemi/fa

معصومه مظاهری

استادیار
دانشکده علوم انسانی - گروه فقه و حقوق
معصومه مظاهری
استادیار دکتری
- دانشکده علوم انسانی - گروه فقه و حقوق

https://faculty.motahari.ac.ir/mazaheri/fa