مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱الزام‌های فقهی در مولدهای فرهنگیداود حسن پورقانون یار، شماره ۱۵پاییز ۱۳۹۹
۲بررسی فقهی ساخت مجسمه و ربات با رویکردی به نظر امام خمینی(س)داود حسن پورپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۹۸
۳عدم مخالفت با کتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)داود حسن پورپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۹۷
۴متعّلق خمس از ارباح مکاسب تا مطلق فائدهداود حسن پورپژوهش دینیپاییز و زمستان ۱۳۹۵
۵نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)داود حسن پورپژوهشنامه متینتابستان ۱۳۹۶
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.