پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱نقش ظلم در استنباط فقهیمهدی محمدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۲ خرداد ۱۳۹۶
۲قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور و کاربرد آن در فقه و حقوق ایرانمحسن سینجلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۲ خرداد ۱۳۹۷
۳قراردادهای معارض با عقود معلق در فقه و حقوق ایرانعباس عسگریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ شهریور ۱۳۹۷
۴مبانی اعتبار مالیت اوصاف، هیئات و منافع در فقه و حقوق موضوعه ‌سید حسن داودالموسویکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۵حدود اختیارات زوجه در تصرف بر جسم خویش در فقه امامیه و حقوق ایرانمهسا رحمانیان کوشککیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۵
۶مطالعه تطبیقی عقد معلق از دیدگاه محقق نائینی و امام خمینی با تکیه بر آراء شیخ انصاری ‌سحرالسادات موسوی الندانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۹ آبان ۱۳۹۶
۷هزینه‌های دادرسی در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسهرؤیا زند وکیلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۹ آبان ۱۳۹۵
۸شورای افتاء و اعتبار فتوای شورایی ‌رضا بهرامی خوشکارکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
۹شرط فاسخ از دیدگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق مصررسول مخصوصیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ شهریور ۱۳۹۵
۱۰مسئولیت ناشی از عدم حسن معاشرت زوجینحسین دارابیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ شهریور ۱۳۹۷
۱۱واکاوی آثار ارتداد بر روابط غیر مالی زوجین در فقه مقارن و حقوق مدنیسید حسین هاشمی زهانکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۰ بهمن ۱۳۹۹
۱۲کاربرد قاعده الخراج بالضمان در ابواب فقهی مذاهب اسلامی و حقوق موضوعهحمید کاظمی خادمکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۱۳نقد و بررسی جمع میان حکم ظاهری و واقعی در آراء اصولی میرزای نائینی، محقق اصفهانی و آقا ضیاء عراقی و آثار فقهی آنحسین سلطانی فردکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۱۴حق بر امنیت در فرآیند عدالت کیفری با تأکید بر حقوق ایرانقدرت‌الله ابراهیمی فرانیدکتریاستاد مشاور۱۱ بهمن ۱۳۹۵
۱۵مؤلفه‌های کارآمدسازی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادها از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکامحمدهادی رستمیکارشناسی ارشداستاد مشاور۱۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۶حجیت و اعتبار غلبه در اصول فقهی و حقوقی مرتبت بر آنرضا حیدری تشنیزیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹