مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱«آیا فلسفه پایان یافته است؟»عطیه زندیه و سعیده کوکبنامه فرهنگزمستان 1383
۲«چرخه های تولید حیوان کارگر: ظهورخواست خواست»عطیه زندیهنامه فرهنگزمستان 1381
۳«اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحله وضوح در پراگماتیسم پیرس»عطیه زندیهمجله فلسفهپاییز و زمستان ۱۳۹۷
۴«شیوه دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن بر تثبیت عقیده پیرس»عطیه زندیه و سعیده کوکبمجله فلسفهبهار و تابستان ۱۳۹۶
۵«فلسفه و آینده»عطیه زندیهکتاب ماهاسفند 1386
۶«خدا، نیاز، انسان»عطیه زندیهروزنامه ایران۱۳۷۸-۰۲-۰۴
۷«شاخه فریزر و ملاحظات ویتگنشتاین بر آن»عطیه زندیهحکمت و فلسفهزمستان ۱۳۸۶
۸«فلسفه عقل الهام یافته»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۸۱
۹«نظریه حقیقت افلاطون»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۴
۱۰«تجرد و فوق تجرد (نفس ناطقه از منظر امام خمینی و ملاصدرا)»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۸۶
۱۱«صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار ۱۳۸۸
۱۲«از جسمانیت تا روحانیت: مقایسه آرای ملاصدرا و امام خمینی در حدوث نفس»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۹
۱۳«مربیان باطنی و خارجی سعادت انسان در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار ۱۳۹۱
۱۴«وجوه عقل و کارکردهای نظری و عملی آن در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۹۲
۱۵«وجود متعالی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز و زمستان ۱۳۸۴
۱۶«مواضع سکوت در آرای ویتگنشتاین در مقایسه با فرهنگ اسلامی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۵
۱۷«نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان»عطیه زندیهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانیمهر ۱۳۹۷
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.