مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱«خدا، نیاز، انسان»عطیه زندیهروزنامه ایران۱۳۷۸-۰۲-۰۴
۲«فلسفه و آینده»عطیه زندیهکتاب ماهاسفند 1386
۳«صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار ۱۳۸۸
۴«مربیان باطنی و خارجی سعادت انسان در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار ۱۳۹۱
۵«شیوه دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن بر تثبیت عقیده پیرس»عطیه زندیه و سعیده کوکبمجله فلسفهبهار و تابستان ۱۳۹۶
۶«نظریه حقیقت افلاطون»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۴
۷«مواضع سکوت در آرای ویتگنشتاین در مقایسه با فرهنگ اسلامی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۵
۸«از جسمانیت تا روحانیت: مقایسه آرای ملاصدرا و امام خمینی در حدوث نفس»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۹
۹«وجوه عقل و کارکردهای نظری و عملی آن در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۹۲
۱۰«وجود متعالی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز و زمستان ۱۳۸۴
۱۱«اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحله وضوح در پراگماتیسم پیرس»عطیه زندیهمجله فلسفهپاییز و زمستان ۱۳۹۷
۱۲«فلسفه عقل الهام یافته»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۸۱
۱۳«چرخه های تولید حیوان کارگر: ظهورخواست خواست»عطیه زندیهنامه فرهنگزمستان 1381
۱۴«آیا فلسفه پایان یافته است؟»عطیه زندیه و سعیده کوکبنامه فرهنگزمستان 1383
۱۵«شاخه فریزر و ملاحظات ویتگنشتاین بر آن»عطیه زندیهحکمت و فلسفهزمستان ۱۳۸۶
۱۶«تجرد و فوق تجرد (نفس ناطقه از منظر امام خمینی و ملاصدرا)»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۸۶
۱۷«نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان»عطیه زندیهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانیمهر ۱۳۹۷
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.