«نقد دین شناسی دریدایی با تکیه بر آراء علامه طباطبایی»

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور