نسبت میان نظر و عمل در کمال انسان از نظر ملاصدرا و کی یر کگور

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما