حق بازپروری بزهکاران در فقه و حقوق ایران

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: سالن اجتماعات دانشگاه شهیدمطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور