مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایرانمیثم عباسی لاهرودی - مرتضی چیت‌سازیان - محمد رسائیرسانه - شماره ۱۲۴پاییز ۱۴۰۰
۲بررسی و مقایسه حالت اغماء با بیهوشی عمومی و مرگ مغزی در فقه و حقوق ایرانمرتضی چیت‌سازیان - حامد حسنی نیافقه و حقوق خصوصی، شماره ۵بهار و تابستان ۱۳۹۹
۳تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان‌سنجی دلالت آن بر اعتبار راویجواد سلطانی فرد - سید ابوالقاسم نقیبی - مرتضی چیت‌سازیان - سید محمدصادق موسویمطالعات قرآن و حدیث - شماره ۲۶بهار و تابستان ۱۳۹۹
۴ظرفیت‌های اصول و قواعد فقهی در سازماندهی حقوق شهروندیمرتضی چیت‌سازیان - ابوالفضل روزبهانیفقه و حقوق معاصر - شماره ۹۸بهار و تابستان ۱۳۹۸
۵تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان سنجی دلالت آن بر اعتبار راویسید محمدصادق موسوی ، مرتضی چیت‌سازیان ، سید ابوالقاسم نقیبی ، جواد سلطانی فردمطالعات قرآن و حدیث - دانشگاه امام صادق (ع)۱۳۹۹
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.