مبانی فقهی و حقوقی تنصیف اموال زوج با رویکرد به تزاید اموال زوجه در زمان زوجیت

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)/ واحد خواهران مشهد
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور