میزان کارآمدی فقهی «تسامح در ادله سنن» در راستی آزمایی عمل به روایات در فقه اسلامی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما