حجر افراد در حالت اغماء و حمایت از آن‌ها در نظام حقوق ایران و فقه امامیه

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما