حقوق جنین و کودک عقب‌مانده ذهنی و جسمی از منظر فقه و حقوق موضوعه

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما