مراتب حکم از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی (ره) و آثار مترتب بر آن

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور