بررسی فقهی نهادهای حمایت از زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور