بی‌بی فاطمه مظلوم ترشیزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۷