بررسی حجیت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق

نویسندگانسید ابوالقاسم نقیبی - الهام مغزی نجف‌آبادی
نشریهفقه و حقوق خصوصی - شماره ۳
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۱۶۰ - ۱۳۳
شماره سریال۱۸
شماره مجلد۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشاربهار و تابستان ۱۳۹۸
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادله اجتهادی) ازجمله ادله استنباط احکام شرعی‌اند که مؤدای آن‌ها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح اصولیان، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می‌باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل‌ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته­ و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده‌اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده‌اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته‌اند. برخی نیز در این زمینه قائل به‌تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آن‌ها تفکیک نموده‌اند. به نظر می­رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً این‌گونه است) باید به محدوده بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه‌بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار.

لینک ثابت مقاله

tags: امارات، مثبتات، لوازم عقلی و عادی و اتفاقی، ملزومات عقلی و عادی و اتفاقی، ملازمات عقلی و عادی و اتفاقی، اماره ید، اماره اقرار.