دفاع از مال در فقه و حقوق ایران، مصر و انگلستان

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما