مسئولیت مدنی محجورین غیرممیز (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوق اسلام، ایران و مصر)

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور