قاعده عدل و انصاف (بررسی حقوقی و فقهی)

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور