آزادی‌های منفی و حمایت کیفری از آن‌ها در فقه و حقوق موضوعه

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور