تعیین مجازات در نظام قضایی ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستان

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور