تزاحم حق‌الله و حق‌الناس در فقه و حقوق کیفری ایران

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: مدرس شهید دهقان/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور