محمد رسائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸علوم دینی و معارف اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۷۰فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
دکترای تخصصی۱۳۸۰فقه و حقوق جزادانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۲۹