ثبت نکاح موقت با رویکرد به مواد ۲۱ و ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما