ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت از خطابات قرآن

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور