نظریه‌های حق در فقه اسلامی و حقوق غرب

نویسندگانسید علیرضا فروغی
نشریهرهنمون، شماره ۲۹ و ۳۰
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۴۲ - ۷
شماره سریال۲۹
شماره مجلد۱۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: حق، نظریه‌ی سلطنت، ملک، اعتبار خاص، ماهیت اعتباری، مستقل، اختصاص، اراده، منفعت، مختلط، دابن، هوفلد