تصحیح و تحقیق ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و المراد

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما

چکیده:

تصحیح تراث فقهی و اصولی، احیای میراث ارزشمند و تجلیل فقهای عالم اسلام است. برای تحقق یک گام کوچک در مسیر احیای اندیشه‌های اصولی، با پیشنهاد و نظر اساتید، به تصحیح «ذریعة الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد» از ملأ لطف الله لاریجانی پرداخته شد؛ که حاشیه‌ی گران‌سنگ بر فرائد الاصول شیخ اعظم می‌باشد. تاکنون هیچ یک از آثار وی در قالب کتاب یا پایان‌نامه محور تصحیح واقع نشده است. وی از شاگردان صاحب جواهر و شیخ انصاری می‌باشد و از فقهای مکتب نجف محسوب می‌شود. لاریجانی در این اثر به دلیل اهمیتی که کتاب فرائد الاصول دارد در مواضع دشوار کتاب به بیان نظرات خود و گاهی شرح مطلب پرداخته است، روش وی در این نگاره به صورت قوله، قوله می‌باشد و تقریباً هفتاد درصد رسایل را تحشیه نموده است.

برای انجام تصحیح این کتاب، از چهار نسخه‌ی کتابخانه‌های مرعشی قم، مدرسه‌ی سپه‌سالار، مدرسه‌ی اسماعیله‌ی شاهرود و آستان قدس رضوی استفاده شده است. نسخه‌ی نخست که به خط مؤلف است، به عنوان نسخه‌ی اساس محور کار قرار گرفت و دیگر نسخ با آن مقابله شد و موارد اختلافی، در موارد نیاز در پانوشت‌ها آورده شده است. در این پژوهش سعی شد به منابع و مصادر مورد استفاده‌ی آخوند اَسکی دست یافته شود و در پانوشت‌ها بدان‌ها اشاره شده است.

در آغاز به معرفی شخصیت و زندگی ملأ لطف‌الله پرداخته شده و آثار و نسخ موجود از کتب وی معرفی شده که امید است فتح بابی گردد در تصحیح آثار این فحل گمنام عالم فقاهت.


کلید واژه ها: تصحیح متن ملا لطف‌الله لاریجانی آخوند اَسکی ذریعة الاعتماد علی احقاق الحق و فهم المراد اصول فقه رسائل(فرائد الاصول)