مبانی اعتبار مالیت اوصاف، هیئات و منافع در فقه و حقوق موضوعه

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور

چکیده:

شناخت مبانی مالیت به منظور تمییز مال از غیر مال بسیار مهم و حیاتی است و چون در قانون مدنی ایران تعریفی برای مال بیان نشده است و در فقه امامیه فقهای جلیل‌القدر تعریف یکسانی از آن ندارند این اهمیت بیشتر شده است. در پژوهش پیش رو بررسی مالیت اوصاف، هیئات و منافع به عنوان مسئله اصلی مورد بررسی قرار گرفته است، برای نیل به این هدف ناگزیر از یافتن ملاک‌های مالیت هستیم. اگر به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست یابیم، ملاک به دست آمده این امکان را فراهم می‌کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر و یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمییز داد. در این پژوهش به این امر نائل آمده و ملاک واحدی را برای مالیت بیان کرده است و ملاک‌های دیگر را مورد تحلیل قرار داده و اشکالات آن‌ها را بیان نموده است و به دلیل اینکه مالیت یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی‌های آن است. در پژوهش انجام گرفته نظراتی از دانشمندان نسبت به رابطه‌ی اعتبار و حقیقت بیان شده است و استدلالات و اشکالات آن مورد دقت و تحلیل قرار گرفته است و با این آگاهی موانع تطبیق مال بر اوصاف، هیئات و منافع برطرف شده است. نگارنده این پژوهش بر این نظر است که بر اساس اعتبار محض بودن اعتباریات می‌توان از مالیت اوصاف، هیئات و منافع دفاع کرد.


کلید واژه ها: مالیت اعتبار هیئت منافع رغبت عقلائی حقیقت