تأثیر نگرش حکومتی فقیه در آراء فقهی او با محوریت آراء فقهی امام خمینی (ره)

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما