پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱کاربرد قاعده الخراج بالضمان در ابواب فقهی مذاهب اسلامی و حقوق موضوعهحمید کاظمی خادمکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۲بررسی معیار نیابت پذیری اعمال حقوقی و تطبیق آن بر موارد مشتبهمهدی شکیبی گلهینکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ اسفند ۱۳۹۹
۳جنایت علیه اعضا داخلی بدن در فقه امامیه و حقوق ایرانسید مرتضی فاضلی چهارمحالیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۵ شهریور ۱۳۹۹
۴حجیت و اعتبار غلبه در اصول فقهی و حقوقی مرتبت بر آنرضا حیدری تشنیزیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۵نقش اوامر در امتثال عبادت و آثار مترتب بر آنسمیه احمدی مجدآبادی فراهانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ بهمن ۱۳۹۶