مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی فقهی ساخت مجسمه و ربات با رویکردی به نظر امام خمینی(س)داود حسن پورپژوهشنامه متین - شماره ۸۵زمستان ۱۳۹۸
۲نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی (س)داود حسن پورپژوهشنامه متین - شماره ۷۵تابستان ۱۳۹۶
۳فقه رسانه: بایسته‌های فقهی در ساحت خبررسانیداود حسن پورتحقیقات حقوق قضایی - شماره ۲پاییز و زمستان ۱۳۹۹
۴متعّلق خمس از ارباح مکاسب تا مطلق فائدهداود حسن پورپژوهش دینی - شماره ۳۳پاییز و زمستان ۱۳۹۵
۵الزام‌های فقهی در مولدهای فرهنگیداود حسن پورقانون یار، شماره ۱۵پاییز ۱۳۹۹
۶عدم مخالفت با کتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)داود حسن پورپژوهشنامه متین - شماره ۸۰پاییز ۱۳۹۷
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.