مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱دانش و ارزش در گذر اندیشهدکتر علی اصغر ولنیپانزدهمین بزرگداشت حکیم ملاصدرایکم خردادماه1390
۲اخلاق در غیاب فلسفه به مثابه فلسفهدکتر علی اصغر ولنیبیستمین بزرگداشت حکیم ملاصدرا(فلسفه و جهان عاری از فلسفه)یکم خردادماه 1395
۳روش شناسی پژوهشهای علوم انسانی قرآن بنیاندکتر علی اصغر ولنیعلوم انسانی قرآن بنیان چیستی، چرایی و چگونگییکم خردادماه 1395
۴نقش رنج اندیشی در مواجهه با کرونا با رویکرد قرآنیدکتر علی اصغر ولنیهمایش بین المللی اخلاق، الهیات و بلایای فراگیر با محوریت بیماری کروناشهریور 1399
۵تبیین فلسفی شرور انتقام طبیعت از انسان بر اساس مبانی ملاصدرادکتر علی اصغر ولنیبیست وپنجمین همایش ملی حکیم ملاصدرا فلسفه وتعامل جهان وانسانخردادماه 1400
۶حکومت حکیم شرط تحقق صلحدکتر علی اصغر ولنیبزرگداشت حکیم ملاصدراخردادماه 1393
۷فلسفه و تربیتدکتر علی اصغر ولنیهفدهمین همایش بزرگداشت حکیم ملاصدراخردادماه 1392
۸تبیین جایگاه هنر دیالکتیک در برنامه فلسفه وکودکدکتر علی اصغر ولنییبست وچهار مین همایش ملی حکیم ملاصدرا(فلسفه وهنر)خرداد1399
۹الگوی پژوهشی خداشناسی فلسفی(مطالعه مورد پژوهانه خداشناسی علامه طباطبایی)دکتر علی اصغر جعفری ولنیهمایش بین المللی عقلانیت،خداباوری و خدا ناباوریخرداد ماه 1400
۱۰نقش فطرت در حرکت استکمالی انساندکتر علی اصغر ولنیبیست ودومین همایش ملی حکیم ملاصدرا(فلسفه و پرستش و نیایش)بیست وششم اردیبهشت ماه 1397
۱۱بازخوانی مبانی شناخت دراندیشه کانتدکتر علی اصغر ولنیدویست سال پس از کانتاول آذر 1383
۱۲بررسی ارتباط دین و جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونادکتر علی اصغر ولنیهمایش ملی فرهنگ با تاکید بر جنبه های فرهنگی اجتماعی کرونااردیبهشت ماه 1400
۱۳نقش منطق ارسطویی بر تکوین علم نحو عربی به مثابه مقدمه مصححدکتر علی اصغر ولنیجشن نامه استاد حبیبیآبان ماه 1397
۱۴الهیات بالمعنی الاخص در آیینه اصول مطالبدکتر علی اصغر ولنیکنکره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی30 آذرماه 1395
۱۵منطق نگاری سینویدکتر علی اصغر ولنیابن سینا و فیلسوفان اسلامی27 مهرماه 1390
۱۶دستگاه تربیتی انسان در شعاع اندیشه صدرالمتالهیندکتر علی اصغر ولنیاسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر فرهنگ27 اردیبهشت ماه 1395
۱۷تاثیر آیین زرتشت بر فلسفه افلاطوندکتر علی اصغر ولنیبیست و سومین همایش ملی حکیم ملاصدرا(حکمت ایرانی و حکمت متعالیه)22 خرداد 1398
۱۸تبیین حقیقت انسان در پرتو شناخت انسان کامل از دیدگاه امام خمینی (ره)دکتر علی اصغر ولنیهمایش ملی نقش حکمت اسلامی در انقالب اسلامی20 بهمن 1398
۱۹اهم آرائ منطقی علامه حلی در کتاب مراصدالتدقیق و مقاصدالتحقیقدکتر علی اصغر ولنیکنگره بین المللی علامه حلی1399
۲۰معنویت نو ظهور به مثابه آسیب دین، الزامها و رخنه هادکتر علی اصغر ولنیهمایش ملی معنویت های نوظهور شاخصه ها و نقد ها1399
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.