مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مراتب عقل در ارسطو و ابن سیناعلی اصغر جعفری ولنیخردنامه صدر ازمستان1387
۲مبانی معرفت شناسی فطرتعلی اصغر جعفری ولنیخردنامه صدرازمستان 1383
۳رویارویی فلسفه تاریخ مدرن با فلسفه تاریخ اسلامیعلی اصغر جعفری ولنیاندیشه نامه حضرت آیت ا... سید محمد خامنه ای-انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشورخرداد1392
۴القسر لایکون دائمیا و لااکثریا من افاذات صدرالمتالهینعلی اصغر جعفری ولنیاندیشه نامه حضرت آیه الله سید محمد خامنه ای-انجمن آثار ومفاخر فرهنگی کشورخرداد 1392
۵تاثیر ذهن بر خارج از دیدگاه صدرالمتالهینعلی اصغر جعفری ولنیحکمت نامه مفاخرتابستان1397
۶قیاس مساوات و منطق نسبعلی اصغر جعفری ولنیمقالات و بررسی هاتابستان1384
۷بررسی اشتراک نوعی تکالیف از منظر دینی و فلسفی (با رویکردی انسان‌شناسانه)علی اصغر جعفری ولنی - حبیبه مولاپناهخردنامه صدرا - دوره ۲۶، شماره ۱۰۴تابستان ۱۴۰۰
۸خاستگاه تاریخی علم منطق(رویکردی تاریخی به فلسفه منطق)علی اصغر جعفری ولنیتاریخ فلسفهتابستان 1389
۹شرح حدیث کنت کنزا مخفیا...علی اصغر جعفری ولنیخردنامه صدراتابستان 1382
۱۰نقش فطرت در حرکت استکمالی انسانعلی اصغر جعفری ولنیفلسفه دینپاییز1399
۱۱منطق نگاری سینوی،الزامها و رخنه هاعلی اصغر جعفری ولنیتاریخ فلسفهپاییز1390
۱۲سمرقندی حلقه مفقوده-تاریخ منطقعلی اصغر جعفری ولنیپژوهشهای معرفت شناختیپاییز و زمستان1399
۱۳عیار منطق سهروردیعلی اصغر جعفری ولنیپژوهشهای معرفت شناختیپاییز و زمستان1398
۱۴مطالعه مورد پژوهانه مواجهه منطق ارسطویی در تحلیل احکام-خواص و قواعد استنتاجی مربوط به نسبتعلی اصغر جعفری ولنیمنطق پژوهیپاییز و زمستان1397
۱۵تبیین جایگاه هنر دیالکتیک در برنامۀ «فلسفه و کودک»علی‌اصغر جعفری ولنی - محیا مهرجدیفلسفه کودک - شماره ۲۰، دوره ۵پاییز و زمستان ۱۴۰۰
۱۶نسبتهای چهار گانه دربوته نقدعلی اصغر جعفری ولنیدوفصلنامه جاویدان خرد-موسسه پزوهشی حکمت و فلسفه ایرانپاییز و زمستان 1391
۱۷تبیین جایگاه هنر دیالکتیک در برنامه فلسفه و کودکعلی اصغر جعفری ولنیفلسفه و کودکپاییز و تابستان 1398
۱۸معرفت شناسی قطب الدین شیرازیعلی اصغر جعفری ولنیحکمت نامه مفاخرپاییز 1399
۱۹روح نظریه تذکر در نگاه ملاصدرا به تعقلعلی اصغر جعفری ولنی - زینب محمدنژادخردنامه صدر ا - دوره ۲۰، شماره ۷۷پاییز ۱۳۹۳
۲۰قواعد نسب و قواعد اسنتتاجی منطق ارسطوییعلی اصغر جعفری ولنیخردنامه صدراپاییز 1382
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.