تصحیح، تحقیق و مقدمه فصل توحید از کتاب جامع الاصول فی شرح الفصول اثر خضر بن محمد حبله رودی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما

چکیده:

جامع الأصول فی شرح الفصول کتابی است در شرح ترجمۀ عربی رساله کلامی فصول خواجه‌نصیرالدین طوسی، عالم قرن هفتم هجری. تألیف این شرح را خضر بن محمد حبله‌رودی، عالم شیعی قرن نهم در سال ۸۳۴ ق. به پایان رسانده است. اصل رساله فصول در سه فصل توحید، احوال خلق (عدل، نبوت و امامت) و کیفیت بعث (معاد) و به زبان فارسی تألیف شد و بعدتر رکن‌الدین جرجانی آن را به عربی ترجمه کرد. جامع الأصول شرحی مزجی و از مهم‌ترین شروح این رساله است. پایان‌نامه حاضر به تصحیح، تحقیق و مقدمۀ فصل اول این شرح یعنی فصل التوحید اختصاص دارد. در تصحیح اثر، پنج نسخۀ خطی مقابله و روش التقاطی برگزیده شد.


کلید واژه ها: کلام توحید فصول خواجه نصیر جامع الأصول في شرح الفصول خضر بن محمد حبله‌رودی