تصحیح، تحقیق و مقدمه رساله العلم و العمل سعد بن منصور بن حسن بن هبه الله بن کمونه

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما