تصحیح، تحقیق و مقدمه بر رساله آداب البحث سمرقندی و شرح حمیدالدین چاچی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما