بررسی دایره مدرکات واهمه و نحوه حصول آن‌ها برای نفس از نظر ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور