تصحیح، تحقیق و مقدمه بخش قضایا از کتاب شرح القسطاس شمس‌الدین سمرقندی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما