تصحیح، تحقیق و مقدمه کتاب الالهیات بالمعنی الاخص الحکمه المتعالیه ملای شمسای گیلانی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری (ره)
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما