مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلامسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۹زمستان ۱۳۷۲
۲مصلحت و پایه‌های فقهی آنسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۶زمستان ۱۳۷۱
۳افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقلسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۲زمستان ۱۳۷۰
۴قاعده اقرار العقلاءسید محمدحسن مرعشی شوشتریحق «مطالعات حقوقی و قضائی» - شماره ۴زمستان ۱۳۶۴
۵دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان تفسیری از ماده ۳۰۱ ق .م.۱سید محمدحسن مرعشی شوشتریمطالعات راهبردی زنان - شماره ۳۲تابستان ۱۳۸۵
۶قاعده تسبیبسید محمدحسن مرعشی شوشتریدیدگاه‌های حقوق قضایی - شماره ۲تابستان ۱۳۷۵
۷تحقیقی درباره سن بلوغسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۴تابستان ۱۳۷۱
۸بحثی پیرامون مقاله قتل عمد شبیه عمد و خطأ محض و نکاتی چند درباره این مفاهیمسید محمدحسن مرعشی شوشتریحق «مطالعات حقوقی و قضائی» - شماره ۶تابستان ۱۳۶۵
۹داوری زن در اسلامسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۱۷ و ۱۸پاییز و زمستان ۱۳۷۵
۱۰توبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامیسید محمدحسن مرعشی شوشتریدیدگاه‌های حقوق قضایی - شماره ۳پاییز ۱۳۷۵
۱۱جامعیت قرآن کریم نسبت به علوم و معارف الهی و بشری (۲)سید محمدحسن مرعشی شوشترینامه مفید - شماره ۷پاییز ۱۳۷۵
۱۲حق و اقسام آن از دیدگاه‌های مختلف فقهی و حقوقی (قسمت پایانی)سید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۱۲پاییز ۱۳۷۳
۱۳قسامهسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۸پاییز ۱۳۷۲
۱۴دیه و ضرر و زیان ناشی از جرمسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۱پاییز ۱۳۷۰
۱۵بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن «عقل» در سیر تحول و تطور فقه پژوهی امامیهسید محمدحسن مرعشی شوشتری - هرمز اسدی کوه بادمبانی فقهی حقوق اسلامی - شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۸۷
۱۶پژوهش: ضرورت وجود قانون و حاکمیت آن در زندگی اجتماعیسید محمدحسن مرعشی شوشتریدانشگاه انقلاب - شماره ۱۰۵بهار و تابستان ۱۳۷۴
۱۷بررسی و نقد مبانی ماده‌ی ۱۰۴۳ قانون مدنیسید محمدحسن مرعشی شوشتریفصلنامه‌ی رهنمون - شماره ۲بهار ۱۳۸۲
۱۸معاونت در جرمسید محمدحسن مرعشی شوشتریدیدگاه‌های حقوق قضائی - شماره ۱بهار ۱۳۷۵
۱۹حق و اقسام آن از دیدگاه‌های مختلف فقهی و مکتب‌های حقوقیسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۱۰بهار ۱۳۷۳
۲۰بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانهسید محمدحسن مرعشی شوشتریحقوقی دادگستری - شماره ۷بهار ۱۳۷۲
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.