سلطۀ الهی و حقایق ضروری، نقد برایان لفتو بر نظریات الوهی

نویسندگانمهدی ساعتچی، محمد سعیدی‌مهر، رسول رسولی‌پور
نشریهجستارهای فلسفۀ دین، شماره ۲۰
شماره صفحات۷۵ - ۵۱
شماره سریال۹
شماره مجلد۲۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

در باور ادیان ابراهیمی خدا مبدأ همۀ اشیاء و حاکم بر کل ماسوا است. پذیرش ضرورت‌ متافیزیکی ما را با حقایقی روبرو می‌سازد که مطلقاً ضروری‌اند و به ظاهر مطلبی دربارۀ خدا بیان نمی‌کنند، مانند «آب - H2O» در اینجا با دوراهۀ دشوارِ اثیفرون مواجهیم، اما نه در عرصۀ اخلاق که در عرصۀ متافیزیک؛ آیا حقایق ضروری صادق‌اند چون خدا آن‌ها را تصدیق کرده یا خدا آن‌ها را تصدیق کرده چون آن‌ها خود صادق‌اند؟ در صورت نخست ضرورتِ مطلقِ حقایق ضروری و در صورت دوم سلطه و غائیتِ مطلقِ الهی به چالش کشیده می‌شود. پاسخ عمدۀ خداباوران برای حل این تعارض، ابتنای حقایق ضروری بر ذات خداست، از نظر ایشان ذات خدا منشأ صدق همۀ حقایق ضروری است، مثلاً با این بیان که همۀ حقایقِ ضروری از ازل در علم ذاتی خدا بوده است. برایان لفتو به نقد این رویکرد - که آن را «نظریۀ الوهی» می‌خواند - پرداخته و معتقد است پذیرش این نظریات در مورد همۀ حقایق ضروری مستلزم وابستگیِ ذات الهی به حقایقی است که جنبۀ الوهی نداشته و صرفاً دربارۀ مخلوقات است. این مقاله به تبیین و تحلیل انتقادی دیدگاه لفتو می‌پردازد.

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

tags: سلطه الهی، غائیت الهی، حقایق ضروری، نظریات الوهی، برایان لفتو