برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 15-13
فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق2.pdf
عنوان حکمت مشاء۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-10 / سه‌شنبه 10-08
فایل پیوست اول طرح درس حکمت مشاء2 کارشناسی.pdf
عنوان فلسفه اسلامی۲.۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حکمت اشراق۱.۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 17-15
فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق1.1.pdf
عنوان حکمت مشاء۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 12-10 / سه شنبه 12-10
مکان برگزاری واحد خواهران تهران
عنوان فلسفه اسلامی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 09-08 / سه شنبه 09-08 / چهارشنبه 14-13
مکان برگزاری واحد مرکزی، ساختمان آموزش، کلاس شهید دباغی
عنوان حکمت اشراق۱.۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 10-08
مکان برگزاری واحد مرکزی، ساختمان آموزش، کلاس شهید قرشی
فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق 1.2 کارشناسی ارشد.pdf
عنوان حکمت اشراق۱.۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
منابع

دریافت طرح درس

عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فلسفه اسلامی۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری واحد خواهران تهران
طرح درس

دریافت طرح درس

عنوان حکمت اشراق ۱.۱
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

دریافت کتاب حکمة الاشراق سهروردی

جزوۀ جلسۀ اوّل

فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق 2 کارشناسی ارشد.pdf
عنوان حکمت اشراق۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه‌شنبه ساعت 12-10
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

دریافت کتاب حکمة الاشراق سهروردی

فایل پیوست اول طرح درس حکمت اشراق 1 کارشناسی.pdf
عنوان فلسفه اسلامی۳
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 15-13 و چهارشنبه 10-08
مکان برگزاری مجازی از طریق سامانه ویانا
منابع

نهایة الحکمة: مراحل پنجم، ششم و هفتم

عنوان فلسفه اسلامی۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

کتاب نهایه الحکمه علامه طباطبائی

عنوان حکمت اشراق۱.۲
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان حکمت اشراق۲
مقطع تحصیلی کارشناسی