تصحیح تحقیق و مقدمه رساله العلم و العمل سعد بن منصور بن کمونه

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد مشاور