نقش هستی‌شناختی اعمال شرعی و اخلاقی در زندگی پس از مرگ از دیدگاه علامۀ طباطبائی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما