مبانی نظری جهل و اشتباه در فقه و حقوق موضوعه

مبانی نظری جهل و اشتباه در فقه و حقوق موضوعهنویسنده (ها) : سید محمدصادق موسوی
ناشر : مؤسسه انتشارات امیرکبیر
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۳
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۲
تاریخ آخرین نوبت چاپ : ۱۳۹۳
آخرین نوبت چاپ : ۲
زبان های در دسترس : فارسی
تعداد صفحات : ۵۴۳
مرحله تولید : تجدید چاپ
ارسال با ایمیل: