«وجود متعالی»

نویسندگانعطیه زندیه
نشریهپژوهشنامه متین
شماره صفحات۱۴۹ – ۱۳۳
شماره مجلد۲۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپاییز و زمستان ۱۳۸۴
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

دی. زد. فیلیپس معتقد است که بینش فلسفی ویتگنشتاین در فلسفه دین تأثیر فراوان دارد. فیلیپس در این مقاله که دومین مقاله از کتاب «ویتگنشتاین و دین» است برهان وجودی آنسلم را مورد بررسی قرار داده است. وی بر این اعتقاد است که برهانی که آنسلم تدارک دیده نه در ایمان آوردن خودش تأثیر داشته نه در ایمان آوردن دیگران، بلکه این برهان ایضاحی است برای کسانی که از قبل به خدا اعتقاد دارند. آنسلم در این برهان در مورد واقعیت خدا، ضرورت خدا و اینکه آیا وجود کمال است یا خیر، بحث می‌کند.
ویتگنشتاین معتقد است چنین مباحثی خارج از سیاق کاربرد زبان ماست و ما وقتی به آن‌ها می‌پردازیم که تمایل پیدا کرده‌ایم تا به منطق زبانمان تعالی بخشیم. فیلیپس با ارائه هشت مثال مشخص می‌کند که گرایش به تعالی بخشیدن به منطق زبان چگونه در باورهای ما نقش بازی می‌کند.

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

tags: برهان آنسلم، اعتقاد به وجود خدا، ضرورت، کمال، زبان، گرامر, تعالی بخشیدن