مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱«نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان»عطیه زندیهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیمهر 1397
۲«شاخه فریزر و ملاحظات ویتگنشتاین بر آن»عطیه زندیهحکمت و فلسفهزمستان 1386
۳«تجرد و فوق تجرد( نفس ناطقه از منظر امام خمینی و ملا صدرا)»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان 1386
۴«آیا فلسفه پایان یافته است؟»عطیه زندیه و سعیده کوکبنامه فرهنگزمستان 1383
۵«چرخه های تولید حیوان کارگر: ظهورخواست خواست»عطیه زندیهنامه فرهنگزمستان 1381
۶«وجود متعالی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز و زمستان 1384
۷«وجوه عقل و کارکردهای نظری و عملی آن در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز 1392
۸«از جسمانیت تا روحانیت: lمقایسه آرای ملاصدرا و امام خمینی در جدوث نفس»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز 1389
۹«نظریه حقیقت افلاطون»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز 1384
۱۰«شیوه دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن برتثبیت عقیده پیرس»عطیه زندیه و سعیده کوکبمجله فلسفهبهار و تابستان 1396
۱۱«مربیان باطنی و خارجی سعادت انسان در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار 1391
۱۲«صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار 1388
۱۳«فلسفه و آینده»عطیه زندیهکتاب ماهاسفند 1386
۱۴«اصل پراگماتیکی: عالی ترین مرحله وضوح در پراگماتیسم پیرس»عطیه زندیهمجله فلسفه1397
۱۵«مواضع سکوت در آرای ویتگنشتاین در مقایسه با فرهنگ اسلامی»عطیه زندیهپژوهشنامه متین1385
۱۶«فلسفه عقل الهام یافته»عطیه زندیهپژوهشنامه متین1381
۱۷«خدا, نیاز, انسان»عطیه زندیهروزنامه ایران1378/2/4
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.