مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱«نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان»عطیه زندیهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانیمهر ۱۳۹۷
۲«شاخه فریزر و ملاحظات ویتگنشتاین بر آن»عطیه زندیهحکمت و فلسفهزمستان ۱۳۸۶
۳«تجرد و فوق تجرد (نفس ناطقه از منظر امام خمینی و ملاصدرا)»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۸۶
۴«آیا فلسفه پایان یافته است؟»عطیه زندیه و سعیده کوکبنامه فرهنگزمستان 1383
۵«فلسفه عقل الهام یافته»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۸۱
۶«چرخه های تولید حیوان کارگر: ظهورخواست خواست»عطیه زندیهنامه فرهنگزمستان 1381
۷«اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحله وضوح در پراگماتیسم پیرس»عطیه زندیهمجله فلسفهپاییز و زمستان ۱۳۹۷
۸«وجود متعالی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز و زمستان ۱۳۸۴
۹«وجوه عقل و کارکردهای نظری و عملی آن در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۹۲
۱۰«از جسمانیت تا روحانیت: مقایسه آرای ملاصدرا و امام خمینی در حدوث نفس»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۹
۱۱«مواضع سکوت در آرای ویتگنشتاین در مقایسه با فرهنگ اسلامی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۵
۱۲«نظریه حقیقت افلاطون»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۴
۱۳«شیوه دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن بر تثبیت عقیده پیرس»عطیه زندیه و سعیده کوکبمجله فلسفهبهار و تابستان ۱۳۹۶
۱۴«مربیان باطنی و خارجی سعادت انسان در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار ۱۳۹۱
۱۵«صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار ۱۳۸۸
۱۶«فلسفه و آینده»عطیه زندیهکتاب ماهاسفند 1386
۱۷«خدا، نیاز، انسان»عطیه زندیهروزنامه ایران۱۳۷۸-۰۲-۰۴
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.