«وجوه عقل و کارکردهای نظری و عملی آن در اندیشه امام خمینی»

نویسندگانعطیه زندیه
نشریهپژوهشنامه متین
شماره صفحات۱۱۹ - ۹۷
شماره مجلد۶۰
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپاییز ۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

انسان، موجودی صاحب عقل است که فرآورده‌های عقلانی او، در دو ساحتِ «نظر و عمل» رهگشای طریق زندگی اویند. این دو ساحت از دیرباز اندیشمندان را به تفکّر واداشته است. ارسطو بر این اساس، حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده که این تقسیم‌بندی بر تقسیم عقل به نظری و عملی، مبتنی است. نحوه ارتباط این دو ساحت و استقلال یا وابستگی آن‌ها به یکدیگر و میزان تأثیر و تأثر آن‌ها نسبت به یکدیگر از اهداف این پژوهش است.
امام خمینی از جمله کسانی است که به این مبحث پرداخته است. وی این دیدگاه را که شأن عقل نظری، «ادراک» و شأن عقل عملی، «انجام کارهای معقوله» باشد مورد انتقاد قرار می‌دهد و اعتقاد دارد «عمل» در هر دو شأنِ عقل، لازم است و علم و ادراک به تنهایی در عقل نظری کارساز نیست. وی به نقش ایمان در اعتقادات و باورها توجّه دارد که تنها از طریق علم حاصل نمی‌شود.

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

tags: عقل نظری، عقل عملی، ایمان، امام خمینی، عمل و نظر