«نقد انگاره اسلام پژوهان غربی درباره تأثیر مکتب گنوسی بر آموزه های شیعه اثنی عشری»

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه شهید مطهری
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما